Privatumo politika

Naudodamiesi www.ketoklubas.lt Svetainės paslaugomis, Jūs patikite Svetainei savo informaciją. Ši privatumo politika parengta siekiant Jums padėti suprasti, kokią informaciją ir kodėl Portale renkame, kaip ją naudojame.

Jūsų pateikta informacija naudojama siekiant suteikti Jums kokybiškas paslaugas. Deja, bet be Jūsų duomenų negalime Jums suteikti Portale prieinamų paslaugų.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

 1. Portalas naudoja Jūsų informaciją įvairiais būdais. Nuo informacijos tipo priklauso, ką su ja Portalas darys.
 2. Informaciją, kurią Portalas apibendrina, vėliau naudoja paslaugoms teikti, apsaugoti ir pagerinti, taip pat naujoms paslaugoms kurti ir Portalo lankytojams apsaugoti.
 3. Portalas apdoroja asmens duomenis savo serveriuose, kurie yra Europos Sąjungoje.
 4. Jūs neprivalote Portalui pateikti jokios asmeninės informacijos, tačiau, jeigu jos nepateiksite, gali būti, kad negalėsite atlikti pirkimo, gauti paslaugos ir ja naudotis.
 5. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis pagal šios Privatumo politikos sąlygas, jeigu to reikia įgyvendinant reikalavimus arba užtikrinant apsaugą reikalavimų atveju nepriklausomai nuo to, ar ieškiniai pateikiami teisme, ar jie yra administracinio pobūdžio, ar tai yra atliekama pagal kitą neteisminę procedūrą. Dėl to Portalas apdoroja Jūsų asmens duomenis pagal teisėtą interesą ir, siekdamas apsaugoti bei garantuoti Portalo, Jūsų ir kitų asmenų teises. Šiame punkte minėtais atvejais Jūsų duomenys gali būti apdoroti ilgesnį periodą nei Privatumo politikos nurodytas periodas.
 6. Be Privatumo politikoje minėtų atvejų, pagal kuriuos Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis, kaip tai nurodyta anksčiau, Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis ir tokiais atvejais, kai to reikia siekiant įvykdyti Portalo teisinius įsipareigojimus arba apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus ar kito privataus asmens gyvybinius interesus.
 7. Sutartyje Jūsų nurodytas el. pašto adresas bus įtrauktas į duomenų bazę ir į jį galės būtu siunčiami pranešimai ir (arba) priminimai.

Skaidrumas, pasirinkimas ir duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Portalo tikslas yra aiškiai nurodyti, kokią informaciją Portalas apdoroja, kad Jūs galėtumėte pagrįstai pasirinkti, ar leisti naudoti apdorotą informaciją.
 2. Vartotojas savo naršyklėje gali blokuoti visus slapukus, taip pat su Portalo paslaugomis susijusius slapukus. Tačiau svarbu atsižvelgti, kad kelios Portalo paslaugos gali veikti netinkamai, jeigu slapukų naudojimas bus sustabdytas.
 3. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų duomenis su trečiaisiais asmenimis tokiais atvejais:
  1. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis profesionaliems konsultantams, siekdamas valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas bei įgyvendinti ar užtikrinti gynybą reikalavimų atveju.
  2. Finansinius sandorius, kurie susiję su paslaugų / prekių pirkimu Portale, gali apdoroti Portalo mokėjimų paslaugų teikėjai. Portalas bendrąją informaciją apie sandorius suteikia tik Portalo mokėjimo paslaugų teikėjams. Informacijos pateikia tik tiek, kiek to reikia Jūsų mokėjimams atlikti, sugrąžinti arba dirbti su skundais.
  3. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, siekdamas suteikti ypatingas paslaugas. Pavyzdžiui, pristatymo įmonėms, serverių ir jų palaikymo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Dirbdamas su subrangovais, Portalas imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad Portalo duomenų naudotojai garantuotų asmens duomenų konfidencialumą.
  4. Be to, Portalas turi teisę atskleisti Jūsų duomenis vykdydamas Portalo teisinius įsipareigojimus ir, jeigu reikia, apsaugoti Jūsų arba kitų asmenų gyvybinius interesus.
 4. Šioje Privatumo politikoje minėtieji tretieji asmenys gali būti registruoti ir už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės zonos ribų. Jeigu Portalas nusiųs Jūsų asmens duomenis šiems asmenims, Portalas imsis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas.

Jūsų teisės

Jūs turite šias su Jūsų asmenine informacija susijusias teises:

 1. teisę patekti prie Portalo turimos Jūsų asmeninės informacijos;
 2. teisę reikalauti, kad Portalo turima netiksli Jūsų asmeninė informacija būtų ištaisyta;
 3. teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis;
 4. teisę apriboti duomenų apdorojimą;
 5. teisę nesutikti, kad duomenys būtų apdoroti;
 6. teisę perkelti duomenis;
 7. teisę pateikti skundą kontroliuojančiai įstaigai;
 8. teisę atšaukti sutikimą.

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba Jums kilo klausimų, susisiekite el. paštu info@ketoklubas.lt.

 1. Jūs turite teisę pataisyti visus savo netikslius duomenis ir, atsižvelgiant į apdorojimo tikslus, papildyti bet kokius duomenis, kurie nėra pakankamai išsamūs.
 2. Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, jeigu:
  1. asmens duomenys nebereikalingi tam veiksmui atlikti, dėl kurio jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti;
  2. Jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo apdoroti duomenis;
  3. Jūs nesutinkate su apdorojimu pagal tam tikras duomenų apsaugos taisykles;
  4. apdorojimas atliekamas rinkodaros tikslais;
  5. asmens duomenys apdorojami neteisėtai.
 1. Deja, Jūsų asmens duomenys nebus ištrinti iš Portalo duomenų bazės, jeigu gavęs Jūsų prašymą Portalas nustatys, kad:
  1. Jūsų asmens duomenų reikia norint pasiekti tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti arba apdoroti;
  2. Jūs neatšaukėte savo sutikimo apdoroti Jūsų asmens duomenis;
  3. Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdoroti, bet toks apdorojimas yra reikalingas pagal Portalo teisėtus interesus;
  4. apdoroti Jūsų asmens duomenis Portalą įpareigoja Europos Sąjungos ir šalies teisės aktai;
  5. Portalas turi apdoroti Jūsų duomenis dėl teisinių reikalavimų taikymo, vykdymo arba gynimo.
 2. Atvejai, kai Jūs neturite teisės apriboti savo asmens duomenų naudojimo:
  1. Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
  2. duomenų apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui;
  3. Portalo asmens duomenys apdorojant nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia norint kelti, įgyvendinti arba apsaugoti savo teisėtus ieškinius;
  4. Jūs prieštaraujate dėl apdorojimo pagal viešąjį arba teisėtą interesą, kol šis prieštaravimas nėra patvirtintas.
 3. Jeigu apdorojimas yra apribotas dėl anksčiau minėtų priežasčių, Portalas turi teisę ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Tačiau Portalas juos apdoros tik:
  1. Jums sutikus;
  2. siekdamas kelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus;
  3. siekdamas apsaugoti kito privataus asmens arba juridinio asmens teises;
  4. siekdamas visuomenei svarbių tikslų.
 4. Prašymą ištrinti savo asmens duomenis galite pateikti šiais būdais:
  1. asmeninėje Portalo paskyroje informuoti mitybos specialistą;
  2. atsiųsti prašymą el. paštu info@ketoklubas.lt.
 5. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu dėl specifinės situacijos, į kurią patekote. Tačiau tai įmanoma tik tokia apimtimi, kad Portalas galėtų duomenis apdoroti dėl visuomenės interesų arba užtikrindamas Portalo ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Jeigu Jūs nesutiksite su tokiu apdorojimu, Portalas nutrauks asmeninės informacijos apdorojimą, jeigu negalės nurodyti teisėtos priežasties, kodėl Portalas turi ir toliau apdoroti duomenis. Ta priežastis turėtų būtų svarbesnė už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, jeigu duomenis apdoroti reikia siekiant iškelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus.
 6. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu mokslinių, istorinių tyrimų arba statistikos tikslais. Jeigu Jūs nesutinkate su tokiu apdorojimu, mes nebeapdorosime asmeninės informacijos, jeigu tik to nereikės siekiant apsaugoti visuomenės interesus.

Informacija apie rinkodaros pareiškimus

 1. Jeigu Jūs sutikote, Portalas siųs Jums rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba sms žinute, siekdamas suteikti aktualią informaciją apie Portale teikiamas paslaugas arba Portalo partnerių teikiamas paslaugas.
 2. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti Portalo rinkodaros pranešimų.
 3. Tai galite padaryti tokiu būdu:
  1. paspaudę ant nuorodos „Norėdami atsisakyti laiškų, paspauskite čia“ bet kuriame elektroniniame laiške;
  2. susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu info@ketoklubas.lt.
 4. Jeigu Jūs atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, Portalas atnaujins Jūsų profilį, kad daugiau Jūs tokių pranešimų negautumėte.
 5. Atkreipkite dėmesį, kad Portalas susijęs su plačiu tarpusavyje susijusių paslaugų tinklu, todėl gali prireikti kelių dienų, kol informacija bus atnaujinta visose mūsų sistemose. Dėl šios priežasties gali būti, kad, kol mes apdorosime Jūsų prašymą, kurį laiką gausite iš mūsų pranešimus.

Slapukų naudojimas

 1. Kaip ir kitose svetainėse, Portale naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli duomenų failai, leidžiantys Portalui užtikrinti Jums greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą. Kai Jūs lankotės arba bendraujate Portale, paslaugų skiltyse, aplikacijose, priemonėse arba pokalbių svetainėse, Portalas arba Portalo įgalioti paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus, siekdami užtikrinti Jums geresnį, greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą, taip pat reklamos tikslais.
 2. Slapukuose gali būti informacijos, identifikuojančios vartotoją, tačiau mūsų turima Jūsų asmeninė informacija gali būti susieta su informacija, gauta arba saugoma slapukuose.
 3. Portalas naudoja slapukus:
  1. sesijoms valdyti ir vartotojams identifikuoti;
  2. internetinės svetainės funkcionalumui užtikrinti;
  3. statistikai apie svetainės lankytojų srautus (lankytojų skaičių, svetainėje praleistą laiką) generuoti;
  4. Portalo veiklos efektyvumui pagerinti;
  5. Jūsų įpročiams nustatyti.
 4. Kadangi Portalas naudoja slapukus Jūsų įpročiams sekti, Portalas informuoja apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo naudoti slapukus pagal įstatymo reikalavimus.
 5. Jūs galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Jūs galite nustatyti, kad naršyklė neleistų slapukų išsaugoti, bet tokį pasirinkimą reikia pažymėti kiekvieną kartą apsilankant Portale.
 6. Portalas negali garantuoti, kad atsisakius slapukų visos paslaugos Portale veiks be klaidų.
  1. Tikslinius (komercinius) slapukus Portalas naudoja norėdamas Jūsų naršymo patirtį ir rodomą turinį padaryti individualesnius, taip pat parengti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Su tiksliniais slapukais analizuojama Jūsų naršymo istorija ir šie duomenys naudojami pateikiant Jums komercinius pasiūlymus.
  2. Portalas atidžiai patikrino ir atrinko partnerių, kurie naudoja papildomus slapukus, sąrašą. Šiais slapukais nėra galimybės pasiekti Jūsų asmeninių duomenų, negalima Jūsų susieti su konkrečiu asmeniu, tačiau galima užtikrinti puikią paslaugų kokybę.

Pakeitimai Privatumo politikoje

Jeigu Portalas atliks reikšmingų pakeitimų šioje Privatumo politikoje, Jus informuos Portale arba kitu būdu, pavyzdžiui, nusiųsdamas el. laišką, kad Jūs galėtumėte susipažinti su pakeitimais prieš toliau pradėdamas naudoti mūsų svetainę.

Paslaugos naudojimo taisyklės

Naudojimo nuostatai

 1. Šie nuostatai taikomi paslaugų teikėjo (toliau – Paslaugų teikėjas) interneto svetainėje www.ketoklubas.lt (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
 2. Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Nuostatai) yra privalomi visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra ar nėra registruotas Svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas).
 3. Kartu su naudojimusi paslaugomis, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja naudojimosi Svetaine nuostatai. Jei naudotojas naudojasi Svetaine arba atlieka joje bet kokią veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiais Nuostatais ir sutinka jų laikytis.
 4. Naudotojas, kuris nesutinka su bent viena iš šių Nuostatų sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
 5. Nuostatai taikomi visais klausimais, kurių neapima Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai dėl naudojimosi paslaugomis, ir jie reiškia Paslaugų teikėjų ir Naudotojų susitarimą. Jei bet kurį iš šių Nuostatų Teismas yra pripažinęs negaliojančiu arba neįgyvendinamu, likę Nuostatai lieka galioti.
 6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti ir (arba) keisti Nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Portalo Naudotojo pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės Nuostatais, taip pat jų laikytis.
 7. Ši sutartis yra sudaryta neribotam laikui ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti įsipareigojimus su Portalo Vartotoju, nurodant Vartotojui nutraukimo priežastis atitinkant pažeidimą pagal šias taisykles.

Paslauga

 1. Paslauga yra dalyvavimas programoje, kuri apima informaciją, susijusią su sveika gyvensena ir mityba. Svetainėje skelbiama informacija yra tik informuojamojo pobūdžio ir negali atstoti profesionalios medicinos pagalbos, diagnostikos arba gydymo. Jeigu Naudotojui kyla abejonių dėl Svetainėje gautos informacijos arba klausimų apie savo sveikatą, Naudotojas turėtų pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu sveikatos priežiūros specialistu. Naudotojai svetaine naudojasi savo pačių rizika ir atsakomybe.
 2. Paslauga gali neapsiriboti programomis, el. pašto paslaugomis, skelbimais ir skelbimų lentomis, pokalbių sritimis ir naujienų grupėmis bei atsisiunčiamomis mobiliųjų telefonų programomis, susijusiomis su Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 3. Portale gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugos teikėjas nėra atsakingas. Paslaugos teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Naudotojams padarytus nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų svetainėmis.
 4. Ši paslauga nerekomenduojama nėščioms ir žindančioms moterims, vaikams ir jauniems žmonėms, sergantiems ir turintiems sveiktos sutrikimų.

Paslaugos gavimo techninis procesas

 1. Naudotojas, užsiregistravęs Svetainėje nustatyta registracijos tvarka, gauna Svetainėje siūlomas Paslaugas.
 2. Pildydamas registracijos anketą Naudotojas turi nurodyti teisingą informaciją.
 3. Norėdamas užsiregistruoti portale ir gauti Paslaugą, Naudotojas turi atlikti šią arba kitą (pagal Svetainėje esančius nurodymus) veiklą:
  1. užpildyti kontaktinės informacijos anketą;
  2. užpildęs anketą nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo Paslaugos teikėjas Naudotojui siųstų informaciją apie Paslaugos gavimą;
  3. pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria naudojantis būtų atliktas mokėjimas už Paslaugą;
  4. turi būti atlikta visa būtina veikla, kad būtų atsiskaityta už Paslaugą;
  5. turi būti užpildyta registracijos anketa.
 4. Atlikęs mokėjimą, Naudotojas gaus anketoje nurodytu el. pašto adresu pranešimą apie tai, kad sėkmingai užsiregistravo ir Paslauga yra prieinama.

Paslaugos kokybė

 1. Paslauga teikiama tokia, kokia ji yra, ir tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslauga atitinka Naudotojo reikalavimus.
 2. Paslaugos teikimo metu negalimos techninės klaidos, techniniai trukdžiai, saugos srities trūkumai.
 3. Paslauga bus prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą su Naudotoju, įskaitant, jei įtariama, kad Naudotojas nurodė neteisingus duomenis Registracijos anketoje, arba yra įtariama, kad Naudotojas pirko Paslaugą nesąžiningu būdu.
 5. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama arba papildoma. Todėl Svetainėje nurodomos paslaugų kainos, aprašai ir kita informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
 6. Vaizdai turi iliustracinę reikšmę ir prekės, paslaugos tikroji išvaizda gali skirtis nuo skelbimuose nurodytų vaizdų.

Paslaugos apmokėjimas

 1. Kad gautų Paslaugą, Naudotojas įsipareigoja suteikti būtiną informaciją, užtikrinančią, kad Paslaugos apmokėjimo transakcija būtų veiksminga, įskaitant (bet ne tik) sąskaitos arba kredito kortelės numerį, informaciją apie kredito kortelės galiojimo terminą ir (arba) atsiskaitymus atliekančio asmens vardą, pavardę.
 2. Atsiskaitydamas už Paslaugas Naudotojas užtikrina ir garantuoja, kad:
  1. turi teisę naudotis atsiskaitymams už Paslaugą skirta kredito kortele arba kitu mokėjimo metodu;
  2. pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
 3. Naudotojas suteikia Paslaugos teikėjui teisę šiuos duomenis perduoti trečiajam asmeniui, kad užtikrintų visišką Paslaugos apmokėjimą.

Naudotojo paskyra

 1. Tapęs Svetainės Naudotoju, Naudotojas sutinka, kad būtų tvarkomi profilyje nurodyti duomenys. Sukūrus paskyrą Portale, Naudotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
 2. Kiekviena Naudotojo paskyra Svetainėje yra sukurta individualiai kiekvienam Naudotojui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, Naudotojas neturi teisės savo paskyros perduoti naudoti kitam asmeniui.
 3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti naudojimąsi Naudotojo sąskaita be perspėjimo ir sumokėtos įmokos grąžinimo galimybės, jei:
  1. registruodamasis Naudotojas nurodė neteisingus ir netikslius duomenis;
  2. Naudotojas perdavė savo paskyrą naudotis kitam asmeniui;
  3. kyla įtarimų dėl sukčiavimo, neleistino arba neteisėto sandorio vykdymo;
  4. Naudotojas yra kitu būdu pažeidęs Svetainės Nuostatus.
 4. Naudotojas turi teisę uždaryti ir (arba) panaikinti savo Naudotojo paskyrą atlikdamas tam tikrus veiksmus Svetainėje ir (arba) išsiųsdamas Paslaugos teikėjui el. paštu info@ketoklubas.lt pranešimą apie ketinimą uždaryti savo paskyrą.
 5. Po Naudotojo paskyros panaikinimo Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti visą informaciją apie Naudotoją.

Už Paslaugą sumokėtų pinigų grąžinimas

 1. Naudotojas turi teisę paprašyti grąžinti sumokėtus pinigus per 30 dienų po sumokėjimo už Paslaugą, jeigu nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše.
 2. 30 dienų planams taikoma 14 dienų pinigų grąžinimo garantija, jeigu nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše.
 3. Kad būtų sugrąžinti sumokėti pinigai, Naudotojas turi el. paštu info@ketoklubas.lt kreiptis į Paslaugos teikėją ir prie šio el. pašto pranešimo pridėti mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus.
 4. Jei Svetainėje registruotas Naudotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas paslaugos kokybe, Paslaugos teikėjas tarpusavio sutarimu gali grąžinti sumokėtą pinigų sumą.
 5. Jei Portalas nustatė, kad Vartotojo skundas yra nepagrįstas, o Vartotojas nesutinka su Portalo tokiu nustatymu, Vartotojas turi teisę naudoti normatyviniuose aktuose nurodytus alternatyvius ginčų sprendimo būdus, pateikiant prekių pardavėjui raštišką pareiškimą dėl neteisminio ginčo sprendimo, nurodant:
 • vardą, pavardę, kontaktinę informaciją;
 • pareiškimo pateikimo datą;
 • ginčo esmę, pretenzijas ir jų pagrindą.

Konkursai, akcijos ir reklama

 1. Naudotojas, suvedęs savo asmeninius duomenis į Svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiama informacija tiek el. paštu, tiek rinkodaros arba bet kuriuo kitu Paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu, kurią siųs Paslaugų teikėjas ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo partneriai, apimančią įvairios rūšies su Svetaine susijusias aktualijas, reklamines akcijas ir kitas Paslaugas.
 2. Bet kurios rūšies konkursai arba kitos akcijos (toliau – Reklaminės akcijos), kurios yra naudojamos Svetainėje, gali būti reguliuojamos atskirai, ne pagal šiuos Nuostatus. Prieš dalyvaujant Reklaminėse akcijose prašoma susipažinti su Reklamai taikomais Nuostatais. Jei Reklamai taikomi Nuostatai prieštarauja šiems Nuostatams, galioja konkrečios Reklamos Nuostatai.
 3. Naudotojas kurį laiką gali atsisakyti gauti Reklamą, laikydamasis atitinkamų nurodymų arba parašęs Paslaugos teikėjui el. paštu info@ketoklubas.lt.

Intelektinė nuosavybė

 1. Paslaugos teikėjui priklauso išimtinės teisės į visą informaciją, kuri randama Svetainėje, todėl bet koks trečiųjų asmenų vykdomas turinio, apipavidalinimo tvarkymas, duomenų tolesnis platinimas ir (arba) kitoks informacijos naudojimas bei platinimas, imant juos iš Svetainės be Paslaugos teikėjo leidimo arba rašytinio sutikimo, yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį baudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Paslaugos teikėjas turi teisę patraukti atsakomybėn nusižengusį asmenį, kuris yra visiškai atsakingas už visą padarytą žalą, kuri yra arba gali būti padaryta Paslaugos teikėjui ir trečiajam asmeniui (įskaitant ir negautą pelną).

Paslaugos teikėjo atsakomybė

 1. Paslaugos teikėjas nėra jokiu būdu atsakingas už Naudotojui padarytus nuostolius tuo atveju, jeigu Naudotojas nesilaikė Svetainės Nuostatų ir (arba) Paslaugos teikėjo nurodymų.
 2. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri buvo padaryta Naudotojui arba trečiajam asmeniui vadovaujantis Paslaugoje pateikta medžiaga.
 3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo veiklą ir padarytus nuostolius trečiajam asmeniui.

Duomenų apsauga

 1. Visi į Svetainę įkelti Naudotojų asmeniniai duomenys ir asmeniniai identifikavimo kodai saugomi pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus. Šie duomenys apdorojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius asmens duomenų apdorojimo principus.
 2. Paslaugos teikėjas turi teisę publikuoti ir panaudoti medžiagą, kurią yra gavęs iš Naudotojo, jei tik Naudotojas nėra to uždraudęs. Tai netaikoma asmens duomenims arba asmeninei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.

Ginčų sprendimas

Visi paslaugos teikėjo ir Naudotojo ginčiai sprendžiami derybomis. Jei taikiai išspręsti ginčų nepavyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose atsižvelgiant į Nuostatus ir Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus.

Prašymą ar skundą dėl mūsų paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt.